OCTOBER 15, 2017

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 9: 1-2, 11

                           Call To Worship: Psalm 9: 1-2, 11

 

  TC 48 “Tôi Không Thể Biết” – TC 193 “Dù Có Cả Trần Gian”

                                TC 310 “Đường Lối Chúa”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Ma-thi-ơ 18: 1-14. . . . . . . . . . . . . . . .Du Nguyễn

Scripture Reading: Matthew 18: 1-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Đề Cử Ứng Viên Ban Chấp Sự 2017-2018 . . . . . . . . . . . . .Hội Thánh            

Message: “The Greatest” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Cao Trọng Nhứt” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 172 “Khi Jêsus Ngự Vào Lòng” . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 424 “Đến Với Chiên Con”. . . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

   “Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn

hết trong nước thiên đàng. ( Ma-rhi-ơ 18: 4 )”

                                                                                      

Hướng Dẫn CT – MC: Du Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Trung Nguyên Lê – Hùng Trần

Ban Dâng Hiến – Offering: Dũng Trịnh – Tài Lý

                                         

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn