OCTOBER 15, 2023

 

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo –MSQN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên126:3-6

Call To Worship:Psalms: 126:3-6

 

TC#145“Thoát Chốn Tội Tình”–TC#185“Hồng Ân Cứu Chuộc”

                                    TC#445 “Yêu Là Khi”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………………...MSQNTrần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Công Vụ 13: 42-48……………..…ChấpSự Danny Du Nguyễn

Scriptures Reading:……………………………………………Acts 13: 42-48

Diễn Hành Cổ Động Truyền Giáo:……………..…..Thiếu Nhi vàHộiChúng

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi………………………………Cô Jennie Thúy Lê

Sứ Điệp “Đem Sự Cứu Rỗi Đến Tận Cùng Trái Đất”..MS. Phạm Xuân Nghĩa

Tôn Vinh Chúa:TC#307“Đấng Nắm Giữ Tương Lai”……………....Song Ca

DângHiến – Offering:TC#221 “Dâng Chúa ThủyChung”………HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”……………………...HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction…………….MSQN. Trần Ngọc Hòa

 

*Câu Gốc:Vì Chúa có phán dặn chúng ta như vầy: Ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân, hầu cho ngươi đem sự cứu rỗi cho đến cùng cõi đất.

(Công Vụ 13:47)

*Hướng Dẫn/ MC:ChấpSự Danny Du Nguyễn.
*Dâng Hiến/ Offering:A Trọng Lê- A Dũng Trịnh.

*Ban Âm Nhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Bảo Anh- Uyên Đoàn-

 Eric Ly- Vy Phạm.

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Huy Nguyễn (512) 294-1159

Chấp Sự:Heather Williams (512) 691- 3876