OCTOBER 16, 2016

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

               Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 66: 1-4

                            Call To Worship: Psalm 66: 1-4

 

         TC 240 “Gần Lòng Từ Ái”–TC 252 “Gần Chúa Hơn”

                                      TC 216 “Chính Ngài”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: I Phi-e-rơ 1:13-2:5 . . . . . . . . . . . . .Dũng Trịnh

Scripture Reading: I Peter 1:13-2:5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hòa Tấu TC 05 “Nguồn Ơn Phước” . . . . . . . . . . . . . . . Eric and Lana

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Message:Barriers & Steppingstone . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Cản Trở & Nâng Đỡ”. . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 298 “Chúa Hiểu Tâm Trạng” . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 251 “Vầng Đá Muôn Đời”. . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước - Benediction . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

  “Và anh em cũng như sống, được xây nên nhà thiêng liêng,

làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của lễ thiêng liêng, nhờ Đức 

Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 2:5).”                                  

           

Hướng Dẫn CT – MC: Dũng Trịnh

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài – Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Hùng Trần – Ô. Tim Huỳnh

Ban Dâng Hiến – Offering: Ô. Lê Văn Quá – Ô. Tô Đình Đài

 

                       

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý