OCTOBER 17, 2021

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MS-QN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 62: 5-8

Call To Worship:Psamls62: 5-8

 

TC 395 “Ánh Sáng Phúc Âm” – TC 398 “Ngợi Ca Cứu Chúa”

             TC 388 “Đưa Về Chúa”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………………...MS-QN Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Ê-xê-chi-ên 37: 1-14…..….……...……..................Ô Du Nguyễn

Scripture Reading: …………………...……….......................Ezekiel 37: 1- 14

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi…………..………..……….Bà Mục Sư Hòa Trần

Sứ Điệp: “Xương Khô Lại Sống”……………...…......MSQN. Trần Ngọc Hòa

Message: “Dry Bones Come Alive”……...………….. ……..Rev Hoa N Tran

Tôn Vinh Chúa:TC#394 “Jesus Cứu Tôi”……………………….Ban Hát Dẫn

Dâng Hiến – Offering:TC#221 “Dâng Chúa Thủy Chung”………..Hội Chúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………………………………Mục Sư

 

*Câu Gốc:Ta sẽ đặt gân ta vào trong các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi, và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống; rồi các ngươi sẽ biết ta là Đức- Giê- Hô- Va.”

                                (Ê-xê-chi-ên 37:6)

 

*HướngDẫn CT – MC:Ô Du Nguyễn                                                               *Dâng Hiến: Ô Trọng Lê- Ô Huy Nguyễn.

*Ban Âm Nhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê- Eric Lý.

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin *Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Ông: Du Nguyễn (512) 626-6830

                          Miss. Tracy Truong: (512) 775-2394