OCTOBER 18, 2015

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                 Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 93: 1-5

                             Call To Worship: Psalm 93: 1-5

   TC 382 “Ánh Sáng Cho Đời” – TC 387 “Ánh Sáng Hải Đăng”  

                                TC 152 “Tiếng Hát Của Tôi”

     

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Thi-thiên 133: 1-3 . . . . . . . . . . . . . . . Quang Lê

Scripture Reading:Psalm 133: 1-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Message: A Blessing Community”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sứ-Điệp: “Cộng Đồng Phước Hạnh” . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 394 “Jêsus Cứu Tôi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 262 “Hốc Đá Vững An”. . . . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước–Benediction. . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

                        “Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau;

                         Thật tốt đẹp thay!”

                         ( Thi-thiên 133: 1 ).

 

Hướng Dẫn CT – MC: Quang Lê

Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                         Julie Lý – Thiên Tài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Tim Huỳnh – Hùng Trần

Ban Dâng Hiến – Offering: Du Nguyễn – Chính Lê

 

 

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý