OCTOBER 18, 2020

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – MSNC Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên57: 7-11

Call To Worship:Psalms57: 7-11

 

TC # 50Chúa Thánh Vinh Quang- TC#56 “Ánh Sáng Tình Yêu”

TC# 361 “Ngài Là Ai?”

 

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation................................MSNC Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:II Ti-mô-Thê 3:1-10...………….………………Ông Phục Phạm

Scripture Reading: …………………………....……………II Timothy 3: 1-10

Sứ Điệp:Hội Thánh Ngày Sau Cùng”………….…..Mục Sư Trần Ngọc Hòa

Message:“The Church In The Last Days……..………..Pastor Hòa N Tran

Tôn Vinh Chúa: TC#42 “Khúc Hát Tâm Linh”………...………..Ban Hát Dẫn

Dâng Hiến – Offering:TC # 221Dâng Chúa Thủy Chung..…......Hội Chúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:“Về phần con, con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đỗ của ta,”           (II Timôthê 3: 10)

*Hướng Dẫn CT – MC:Ông Phục Phạm*Dâng Hiến: ----Online--------        *Ban Âm Nhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê

Link:     https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

                        Ông: Du Nguyễn (512) 626-6830

                     Mrs. Tina Nguyễn: (512) 296-3276