OCTOBER 19, 2014

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – TĐ. Trần Ngọc Hòa
­­­Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 92:1-8
 
Call To Worship: Psalms 92:1-8
 TC 32Tôn Vinh Chúa Tôi” – TC 145 “Thoát Chốn Tội Tình” –
TC 431 “Danh Lạ Lùng”  
 
 
  Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐ. Trần Ngọc Hòa
  Đọc Kinh Thánh: Phi-líp 1:1-11 (Tân Ước tr. 204)  .. . . . . . . . . . . . . . . .Quang Lê   
  Scripture Reading: Philippians 1:1-11
  Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐ. Trần Ngọc Hòa  
  Sứ Điệp: “Nguồn Sức Quan Tâm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐ. Trần Ngọc Hòa
  Message: “ The Caring Source. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TD. Hoa Tran
  Tôn Vinh Chúa TC 393 “Mong Làm Nguồn Phước” . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng
  Dâng Hiến – Offering TC 221“Dâng Chúa Thủy Chung” . . . . . . . . . . Hội Chúng                                                      
   (Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!)
  Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thư Ký HT
  Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng
  Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Thư Ký HT
 
  Suy Gẫm: Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Jêsus Christ mà tríu mến anh em. (Phi-líp 1:8)
 
 Hướng Dẫn CT – MC:         Quang Lê  
 Ban Âm Nhạc – Music:        Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                             Trần Nghiệm – Thiên Tài
 Ban Tiếp Tân – Ushers:       Hoàng Nguyễn Tô Đài
 Ban Dâng Hiến – Offering: Dũng Trịnh  Henry Phùng 
 Giúp Giờ Thiếu Nhi:           Giao Trương
 

Phi-líp 1:1-11,  Kinh Thánh Bản Truyền Thống, Tân Ưc trang 204.