OCTOBER 20, 2019

Lễ Thờ  Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – Announcement: MSNC.QQN

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên 92:1-5

Call To Worship:Psalms92:1-5

 

TC 250“Dựa Trên Lời Hứa”  – TC 205“Jêsus Là Bạn Thật”

TC 393“Mong Làm Nguồn Phước” 

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation........................Mục Sư NC. Trần Ngọc Hòa

KinhThánh Đối Đáp:Công Vụ1:1-8.............................................Tim Huynh

Scripture Reading:..............................................................................Acts 1:1-8

Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi......................................CôTracy Trương

Đề Cử Ứng Viên Chấp Sự, Nhiệm Kỳ 2020-2021..............................Hội Thánh

Sứ Điệp:“Nói Gì? Tin Gì?.....................................Mục Sư Huỳnh Văn Linh

Message:What is our witnessing?................................Rev.Linh V. Huynh
Tôn Vinh Chúa
TC 269“Đi Đường Ngài”.............................Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering:TC221“Dâng Chúa Thủy Chung”.............Hội Chúng

Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction....................Mục Sư Huỳnh Văn Linh

 

 

*Câu Gốc: “Nhưng khi ĐứcThánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”
(Công Vụ 1:8)

 

 

 

 

                    *Hướng Dẫn CT – MC:Tim Huynh

*Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng –Tuấn Nguyễn – Tài Lê – Eric Lý

*Ban Tiếp Tân – Ushers: Phục Phạm&Hiếu Phan

*Ban Dâng Hiến – Offering: Hùng Huỳnh & Brian Fung

*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương & Cô Trang Nguyễn