OCTOBER 22, 2017

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 18: 46-50

                           Call To Worship: Psalm 18: 46-50

 

  TC 240 “Gần Lòng Từ Ái” – TC 254 “Chúa Yêu Thương Tôi”

                                TC 310 “Đường Lối Chúa”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Giô-suê 3: 1-17 . . . . . . . . . . . . . . Jennie Thúy Lê

Scripture Reading: Joshua 3: 1-17 . . . . . . . . . . . . . . . . . .Duc  Nguyen

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm             

Message: “Hope for The Future” . . . . . . . . . . . . Pastor Tim Nguyen

 “Hi Vọng Cho Tương Lai” . . . . . . . . . . Mục Sư Nguyễn Nhân Tâm

TC 142 “Tiếng Chúa Gọi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Youth Ministry

Dâng Hiến – Offering TC 242 “Khát Khao Dòng Nước”. . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

“Đức Giê-hô-va phán: Vì Ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi

là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự

trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. ( Giê-rê-mi 29: 11 )”

                                                                                      

Hướng Dẫn CT – MC: Jennie Thúy Lê – Duc Nguyen

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Justin Tran – Frank Le

Ban Dâng Hiến – Offering: Ryan Huynh – Billy Pearson

                                         

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn