OCTOBER 23, 2016

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

               Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 67: 1-4

                            Call To Worship: Psalm 67: 1-4

 

TC 145 “Thoát Chốn Tội Tình”–TC 150 “Chúa Ngự Tâm Hồn”

                                      TC 216 “Chính Ngài”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Rô-ma 6: 15-23 . . . . . . . . . . . . .  Phương Đoàn

Scripture Reading: Romans 6: 15-23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Message: The Instrument for The Holy . . . .Pastor Linh Huynh

 “Khí Cụ Cho Đấng Thánh”. . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 393 “Mong Làm Nguồn Phước” . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 30 “Vì Sao Tôi Ca Ngợi?”. . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước - Benediction . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

    “Hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên

thánh cũng thể ấy (Rô-ma 6: 19c).”

                                 

           

Hướng Dẫn CT – MC: Phương Đoàn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài – Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Mai Lan Pearson – Tina Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Lan Anh Phạm – Thy Nguyễn

 

 

 

                       

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý