OCTOBER 24, 2021

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MS-QN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 105: 1-3

Call To Worship:Psamls105: 1-3

 

TC 434 “Xin Chúa Sai Tôi” – TC 433 “Cầu Nguyện Cho Anh”

             TC 388 “Đưa Về Chúa”

 

Cầu Nguyện Khai  Lễ– Invocation…………………...MS-QN TrầnNgọcHòa

Kinh Thánh:I Ti-mô-thê 2:1- 7…..….……...……..................Bà Tina Nguyễn

Scripture Reading: …………………...……….......................I Timothy 2:1- 7

CầuNguyện Cho ThiếuNhi…………..………..……….BàMụcSưHòaTrần

Đề Cử Ứng Viên Chấp Sự, Nhiệm Kỳ 2022-2023..........................HộiThánh

Sứ Điệp: “Ý Chúa Cho ChúngTa”……………...…........MS. Phan Vĩnh Phúc

Message: “God’s Will For Us”……..........…………. ……..Rev Phuc V Phan

Tôn Vinh Chúa:TC#439 “VìTộiTôi”……..…………………….Ban HátDẫn

DângHiến – Offering:TC#215 “CungHiếnCuộcĐời”…….……..HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………………………………MụcSư

 

*CâuGốc:
       Ngài muốn cho mọi người được cứu rồi và hiểu biết lẽ thật.”

                                (I Ti-mô-thê 2: 4)

 

*HướngDẫn CT – MC:Bà Tina Nguyễn.                                                               *DângHiến: Bà Vi Trần- BàHồngNguyễn (HuyNguyễn)

*Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê- Eric Lý.

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin *Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Ông: Du Nguyễn (512) 626-6830

                          Miss. Tracy Truong: (512) 775-2394