OCTOBER 25, 2015

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                  Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 95: 1-6

                             Call To Worship: Psalm 95: 1-6

      TC 268 “Cánh Vĩnh Sinh” – TC 155 “Tay Chúa Nắm Tôi”  

                              TC 152 “Tiếng Hát Của Tôi”

     

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . .TĐPT Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: I Giăng 1: 1-4 . . . . . . . . . . . . . . . . Nga Nguyễn

Scripture Reading: I John 1: 1-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . . . .Julie Lợi Lý

Message: Following Jesus’ Steps   ”.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Tường Trình Theo Dấu Chân Chúa” . . . .  TĐPT Trần Ngọc Hòa

TC 19 “Lên Đền Thánh” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 176 “Một Ngày Tươi Mới”. . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐPT Trần Ngọc Hòa

 

Suy Gẫm: “Chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho

anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả,

chúngtôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài

là Đức Chúa Jêsus Christ.” ( I Giăng 1: 3 )

 

                      

Hướng Dẫn CT – MC: Nga Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                         Julie Lý – Thiên Tài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Mai Trinh – Heather Williams

Ban Dâng Hiến – Offering: Hoa Bùi – Thu Minh

 

 

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Giao Trương