OCTOBER 25, 2020

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – MSNC Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên148: 1-6

Call To Worship:Psalms148: 1-6

 

TC # 270ChúaLàTấtCả- TC#269 “ĐiĐườngNgài”

TC# 229 “Theo Ý Cha”

 

 

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation................................MSNC TrầnNgọcHòa

KinhThánh:Rô-ma 9: 14-24……...………….………………Cô Tina Nguyễn

Scripture Reading: …………………………....……………..Romans 9: 14-24

Sứ Điệp:Thợ Gốm Và Đất Sét”…………….……….MSNC.TrầnNgọcHòa

Message:“The Potter And The Clay…………..………..Pastor Hòa N Tran

Tôn Vinh Chúa: TC#365 “Lắng Nghe TiếngChúa”………...………...Đơn Ca

DângHiến – Offering:TC # 221DângChúaThủy Chung..…......HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:“VìNgàipháncùngMôi-se rằng: Ta sẽlàm ơn chokẻ ta làmơn, tasẽthươngxótkẻ ta thươngxót. Vậyđiềuđóchẳngphảibởingườinàoaoước hay ngườinàobônbamàđược, bènlàbởiĐứcChúaTrờithươngxót.”     (Rô-ma 9: 15-16)

*HướngDẫn CT – MC:Cô Tina Nguyễn*DângHiến: ----Online--------         *Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê

Link:     https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

                        Ông: Du Nguyễn (512) 626-6830

                     Mrs. Tina Nguyễn: (512) 296-3276