OCTOBER 26, 2014

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – Thư Ký Hội Thánh
­­­Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 98:1-8
 
Call To Worship: Psalms 98:1-8
 TC 406 “Ái Từ Chúa” – TC 431 “Danh Lạ Lùng” –
TC 435 “Hãy Theo Ta”  
 
 
  Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐ. Trần Ngọc Hòa
  Đọc Kinh Thánh: Công-vụ 9:10-19 (Tân Ước tr. 126)  .. . . . . . . . . . . Nga Nguyễn   
  Scripture Reading: Acts 9:10-19
  Tôn Vinh Chúa TC 142 “Tiếng Chúa Gọi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ban Phụ Nữ
  Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . Bà MS Huỳnh Văn Linh   
  Sứ Điệp: “Thách Thức Trong Phục Vụ. . . . . . . . . . MSNC. Nguyễn Thanh Bạch
  Tôn Vinh Chúa TC 255 “Tin Cậy Vâng Lời” . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng
  Dâng Hiến – Offering TC 215 “Cung Hiến Cuộc Đời”. . . . . . . . . . . .  Hội Chúng                                                      
   (Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!)
  Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thư Ký Hội Thánh
  Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng
  Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MSNC. Nguyễn Thanh Bạch
 
  Suy Gẫm: Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi; Người đời sẽ làm chi tôi? (Thi-thiên 56:11)
 
 Hướng Dẫn CT – MC:         Bà Nga Nguyễn  
 Ban Âm Nhạc – Music:        Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                              Trần Nghiệm – Thiên Tài
 Ban Tiếp Tân – Ushers:       Bà Hồng Nguyễn Bà Phương Đoàn
 Ban Dâng Hiến – Offering:  Bà Susie Tran  Bà Kim Anh 
 Giúp Giờ Thiếu Nhi:           Tina Phùng
 

Công-vụ 9:10-19,  Kinh Thánh Bản Truyền Thống, Tân Ưc trang 216.