OCTOBER 27, 2019

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – Announcement: MSNC.QQN

Lời  Mời Thờ  Phượng:Thi Thiên 67:1-5

Call To Worship:Psalms67:1-5

 

TC 256“Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin”  – TC 262“Hốc Đá Vững An”

TC 393“Mong Làm Nguồn Phước” 

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation........................Mục Sư NC. Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp:I. Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-10........................Cô Nga Nguyễn

Scripture Reading:..........................................................1 Thessalonians1:2-10

Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi......................................CôTracy Trương

Sứ Điệp:“Tác Động Bởi Năng Quyền.............Mục SưNC. Trần Ngọc Hòa

Message:Impact by Power..............................................Pastor Hoa N. Tran
Tôn Vinh Chúa
TC 220“Lại Gần Hơn”.................................Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering:TC444“Loan Tin Mừng”...........................Hội Chúng

Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

 

 

Câu Gốc:
         
“ Vả, đạo Tin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thể nào.”

                                                               (I. Tê-sa-lô-ni-ca 1:5)

 

 

 

 

                    *HướngDẫn CT – MC: Cô Nga Nguyễn

*Ban ÂmNhạc – Music:Lê Hoàng –TuấnNguyễn – Tài Lê – Eric Lý

*Ban Tiếp Tân – Ushers: Cô Thanh Đoàn&Cô Đoàn Loan

*Ban DângHiến – Offering: Cô Thu Nguyễn&Cô Trinh Nguyễn

*GiúpGiờThiếuNhi: Cô Tracy Trương&Cô Trang Nguyễn