OCTOBER 29, 2017

 

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                 Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 24: 1-6

                            Call To Worship: Psalm 24: 1-6

 

 TC 356 “Quây Quần Bên Chúa” – TC  “Âm Nhạc Thánh Kinh”

                                TC 310 “Đường Lối Chúa”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . .  . . . . .TĐPT. Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: Lu-ca 4: 14-21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Huệ Võ

Scripture Reading: Luke 4: 14-21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Julie Lợi Lý             

Message: “The Kingdom of GOD Fulfilled” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Để Nước Trời Hoàn Nghiệm” . . . . . . . . . . .TĐPT. Trần Ngọc Hòa

TC 365 “Lắng Nghe Tiếng Chúa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Đơn Ca

Dâng Hiến – Offering TC 332 “Có Gì Dâng Chúa”. . . . . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Tất Lễ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TĐPT. Trần Ngọc Hòa

 

Suy Gẫm:

“Thần của Chúa ngự trên ta; vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền

tin lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha,

kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do; và để đồn ra năm lành

của Chúa. ( Lu-ca 4: 18-19 )”

                                                                                     

Hướng Dẫn CT – MC: Huệ Võ

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Hồng Nguyễn – Tina Phùng

Ban Dâng Hiến – Offering: Thu Minh Nguyễn – Vi Trần

                                       

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn