OCTOBER 29, 2023

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo –MSQN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên145:1-2

Call To Worship:Psalms: 145:1-2

 

TC#5 “Nguồn Ơn Phước”–TC#16 “Thánh Chúa Thành Tín”

                                    TC#445 “Yêu Là Khi”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………………...MSQNTrần Ngọc Hòa

Kinh Thánh: IICác Vua 7: 1-9………………...…………Chấpsự Tim Huỳnh

Scriptures Reading:……………………………………………II Kings 7: 1-9

CầuNguyện Cho Thiếu Nhi………………………………Cô Jennie Thúy Lê

Tri Ân Quí MụcSư-Pastors Appreciation……..……………..Ban Chấp Hành

Sứ Điệp “Chúa, Đấng Giải Cứu Lớn.”……………….….MS. Trần Ngọc Hòa

Message: “God, Great Deliverer”…………………………Rev. Hoa Ng Tran

Tôn Vinh Chúa:BTC“Xin Chúa Nắn Con Theo Ý Ngài”…................Đơn Ca

DângHiến – Offering:TC#215 “Cung Hiến CuộcĐời”…….……HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”……………………...HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction…………….MSQN. Trần Ngọc Hòa

 

*Câu Gốc:Bấy giờ, họ bèn nói với nhau rằng: Chúng ta làm chẳng phải; ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng sao! Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy, ta hãy đi báo tin nầy cho nhà vua.

(II Các Vua 7:9)

*Hướng Dẫn/ MC:Chấp Sự Tim Huỳnh.*Dâng Hiến/ Offering:Chấp sự Huy Nguyễn- Chấp sự Dũng Trịnh.

*Ban Âm Nhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Bảo Anh- Uyên Đoàn-

 Eric Ly- Vy Phạm.

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Huy Nguyễn (512) 294-1159

Chấp Sự:Heather Williams (512) 691- 3876

 

 

 

*Đọc 365 Đoạn Kinh Thánh Quan Trọng:Tuần29/10/23-04/11/23

 Lê-vi-ký 23, 24, 25, 26, 27; Dân- Số- Ký 1, 2..

 

Chúa Nhật 29Tháng 10 Năm 2023

 

1/-Học Kinh Thánh và Cầu nguyện@Nhà Thờ..........09:00AM - 09:45AM.

2/-Trường Chúa Nhật @ Nhà Thờ……………..........10:00AM - 10:50AM.

3/-English Ministry Worship Time @ Church …..…09:45AM- 11:00 AM.

4/-Thờ PhượngViệt Ngữ@NhàThờ& Online……11:05AM – 12:15PM.

5/-Sinh HoạtNgoàiTrời@Pflugerville Park…...……..2:00PM – 8:00 PM.

Address: 515 CITY PARK RD

                                                 PFLUGERVILLE, TX 78660

 

Thứ Hai 30Tháng10Năm 2023

LớpThần Học MởRộng Việt Ngữvà Anh Ngữ………….7:00PM- 8:30PM.

 

Thứ Ba31Tháng10Năm2023

*=Sinh HoạtNhómChiên Con@Nhà Anh Du- Chị Mai Lan……8:00PM

* Sinh HoạtNhómChămSóc@ Thầy Bình- Cô Jennie……….…..8:00PM

 

ThứTư01Tháng11Năm 2023

CầuNguyện–ChâmNgônOnline ……………………..……7:00PM-8:00PM.

 

ThứNăm02Tháng11Năm 2023

Bibles Study for College and Career@ Thái Bình-Jennie…………07:30PM.

 

 

Cầu Thay – Prayer Request

1. ChứngĐạo @ 10:00 am ……………………………………………..MỗiThứ Bảy.

2. Điểm Nhóm Thành Phố KilleenTexas..@6:00pm -Định KỳChúa Nhật HàngTuần

(Hội Thánh Tin Lành Killeen- 1301 Trimmier Road, Killeen TX 76541)

3. Thi Kinh Thánh ThuộcLòng II Cô-rinh-tô 5: 11-21……….Chúa Nhật 12-11-2023

 

Nhờ Chúa dâng hy sinh cho Mục Vụ Anh Ngữ & QuỹCơ Sở.

By Grace of God, give sacrificially to English Ministry&Building Fund.

 

Note: Dânghiếncóthể qua online. Xin liênlạcthủqũy Anh Huy Nguyễn thêm chi tiết.