OCTOBER 30, 2016

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

               Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 68: 32-35

                          Call To Worship: Psalm 68: 32-35

 

TC 180“Yêu Thương Chúa Thêm”–TC 150“Hồng Ân Cứu Chuộc”

                                      TC 216 “Chính Ngài”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Cô-lô-se 3: 16-23 . . . . . . . . . . . . . . . . .  Quang Lê

Scripture Reading: Colossians 3: 16-23.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Đề Cử Ứng Viên Ban Chấp Sự . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hội Thánh

Message: Christ-Like Christian . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Giống Chúa Mỗi Ngày”. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 207 “Cần Chúa Luôn” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 352 “Nền Hội Thánh”. . . . . . . . . . .Hội Chúng

Lễ Báp-Têm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước - Benediction . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

     “Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức

   Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa

   Trời, là Đức Chúa Cha. ( Cô-lô-se 3: 17 )”                    

           

Hướng Dẫn CT – MC: Quang Lê

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài – Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Tim Huỳnh – Henry Phùng

Ban Dâng Hiến – Offering: Tài Lý – Dũng Trịnh

 

 

                       

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý