OCTOBER 31, 2021

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MS-QN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 117: 1-2

Call To Worship:Psamls117: 1-2

 

TC 285 “Người Chăn Dẫn Dắt” – TC 296 “Chúa Dẫn ĐưaTôi”

             TC 388 “ĐưaVề Chúa”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………………...MS-QN TrầnNgọcHòa

Kinh Thánh: Giô-Suê 1: 1-9…..….……...……...........................Ô PhụcPhạm

Scripture Reading: …………………...………............................Joshua 1: 1-9

CầuNguyện Cho ThiếuNhi…………..………..……….Bà Mục Sư HòaTrần

Sứ Điệp: “Trong Mối Liên Hệ Thiết Yếu”……...……MSQN. Trần Ngọc Hòa

Message: “In Essential Relationship”…..…………. …….…..Rev Hoa N Tran

Tôn Vinh Chúa:TC#365 “Lắng Nghe TiếngChúa”……..……….Ban Hát Dẫn

Tri Ân Quí Đầy Tớ Chúa:……………………………………..Ban Chấp Hành

Dâng Hiến – Offering:TC#221 “Dâng Chúa Thủy Chung”…….….HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………………………………MụcSư

 

*CâuGốc:Môi-se tôi tớ ta ,đã chết; bây giờ ngươi và cả dân sự nầy hãy đúng dậy đi qua song Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se.”

                                (Giô-suê 1: 2-3)

 

*HướngDẫn CT – MC:Ô PhụcPhạm.                                                               *DângHiến: Ô TuấnNguyễn- Ô HuyNguyễn.

*Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê- Eric Lý.

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin *Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Ông: Du Nguyễn (512) 626-6830

                          Miss. Tracy Truong: (512) 775-2394