OCTOBER 5, 2014

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – MS Quản Nhiệm
­­­Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 100:1-5
 
Call To Worship: Psalms 100:1-5
 TC 186 Ơn Sâu (High, High as the Heavens) – TC 187 Ân Điển (God’s Grace) – 
TC 431 Danh Lạ Lùng (Take the Name of Jesus with You)
 
 
  Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
  Đọc Kinh Thánh: Phi-líp 1:19-27 (Tân Ước tr. 204)  . . . . . . . . . . . . . . .  Jennie Le  
  Scripture Reading: Philippians 1:19-27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linda Nguyen
  Tiệc Thánh – Communion Service TC 370  . . . . . . . . . . . . . .  MS. Quản Nhiệm
  Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Tôn Vinh Chúa “Good to be Alive” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. English Ministries
  Sứ Điệp: “Gương Mẫu Quan Tâm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Message: “A Caring Example. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh
  Dâng Hiến – Offering TC 234“Tận Hiến Cho Chúa” . . . . . . . . . . . . .  Hội Chúng                                                      
   (Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!)
  Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng
  Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
 
 Suy Gẫm: ...Như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. (Phi-líp 1:20)
 
 
 Hướng Dẫn CT – MC:          Linda Nguyen – Jennie Le  
 Ban Âm Nhạc – Music:         Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                              Trần Nghiệm – Thiên Tài
 Ban Tiếp Tân – Ushers:        Ryan Huynh Samuel Tran
 Ban Dâng Hiến – Offering:  Billy Pearson Thai Binh Huynh 
 Giúp Giờ Thiếu Nhi:             Julie Ly
 Ban Tiệc Thánh:                   T.Đ Trần Ngọc Hòa – Ô. Nguyễn Xuân Hoàng
                                                 Ô. Trần Hùng  –  Ô. Tim Huynh
 
 

Phi-líp 1:19-27,  Kinh thánh Bản Truyền Thống, Tân Ưc trang 204.