OCTOBER 6, 2019

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome & Thông Báo – Announcement: MSQQN
                Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 108:1-5
                                  Call To Worship: Psalms 108:1-5

“Come, Now is The Time to Worship”  –  “Here I am to Worship”
Hymns # 393 “Make Me a Blessing”  

Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation.........................................................Mục Sư
Kinh Thánh Đối Đáp: Rô-Ma 1:13-17...................................Thai Binh Huynh  
Scripture Reading: Romans 1:13-17............................................Tracy Truong
Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi......................................Cô Tracy Trương
Tiệc Thánh – Communion Service TC 370..........MSNC Quyền Quản Nhiệm
Sứ Điệp: “Tin Vui Không Hổ Thẹn”..................Mục Sư NC. Trần Ngọc Hòa
Message: “Unashamed of The Gospel”.............................Pastor Hoa N. Tran                               “How great is out God”...........................................................English Ministry
Dâng Hiến – Offering: TC 234“Tận Hiến Cho Chúa”.....................Hội Chúng
Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................Hội Chúng Đứng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư   

*Câu Gốc: “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc.” (Rô-Ma 1:16)   
                            
                
             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      *Hướng Dẫn CT – MC: Thai Binh Huynh
*Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Tài Lê – Eric Lý
*Ban Tiếp Tân – Ushers: Gabriel & Hau Phan  
*Ban Dâng Hiến – Offering: Tonya & Frank Le
*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương & Cô Trang Nguyễn
*Ban Tiệc Thánh:  CTVMV. Quang Lê – Ô. Tim Huynh – Ô. Phục Phạm
                                 Ô. Lê Văn Hoàng – Thai Binh Huynh – Duc Nguyen    

 *Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa & CTVMV Quang Lê, xin gọi:
                          Ông: Phục Phạm (512)-736-5445
                          Mrs. Heather Williams: (512)-619-3876