OCTOBER 7, 2018

LễThờPhượngChúa – Worship The Lord

ChàoMừng–Welcome

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên 25: 14-16 MSQN Huỳnh Văn Linh

Call To Worship:  Psalm 25: 14-16

 

- TC 205 “Jesus Là Bạn Thật”-TC319 “Thắng Nhờ Đức Tin”

– TC 423 “Đến Theo Jesus”

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation............................................MSQN Huỳnh Văn Linh

KinhThánh Đối Đáp:Mác 2: 1-12. . . ……...…………... ..................Jennie Thuy Le

Scripture Reading:Mark 2: 1-12\

CầuNguyện Cho CácEmThiếuNhi...............................................Bà Huỳnh Văn Linh

Tiệc Thánh: Thánh Ca “370 Tiệc Thánh”…………………………………...Hội Chúng

Sứ Điệp “Đức Tin & Bạn Thật . ….......................................MSQN. Huỳnh Văn LinhMessage: Faith & True Friend

Tôn Vinh Chúa TC  “Find Faithful” ...................................................................Đơn Ca DângHiến – Offering TC 215 “Nguyền Cung Hiến Chúa,CảĐời Tôi…. ...Hội Chúng

TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”..................................................................... HộiChúng

Cầu Nguyện Kết Thúc- Closing Pray……………….…...........MSQN Huỳnh Văn Linh

 

Suy Gẫm

Đức Chúa Jêsus thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng:Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha..”

            Mac 2: 5

 

HướngDẫn CT – MC:Jennie Thúy Lê

Ban ÂmNhạc – Music:LêHoàng- TuấnNguyễn- ThiênTài- Uyên Đoàn-Eric Lý

Ban Tiếp Tân – Ushers: Gabriel DeLeon – Vy Phạm

Ban DângHiến – Offering:Frank Lê- Andy Lê

Ban Tiệc Thánh: TĐPT. Hòa Trần- Ông Quang Lê-

     Ông Hùng Trần- Ông Du Nguyễn

GiúpGiờThiếuNhi: Cô Jennie Thúy Lê- Cô Tracy Trương

 

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:

Ông Quang Lê(512) 300-5432

Ông Hiệp Trần : (330) 752-3219