Phục Vụ Gì_ MSQN Huỳnh Văn Linh

Suy Gẫm:

24 Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

                                               (Heboro 10:24 & 25)

Tags: