Sống Thỏa Lòng_ MS Nguyễn Hoàng Chính

Suy Gẫm:

Vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, Khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt”.
(Thi-thiên 107:9)

 

Tags: