Sự Sống Mới Trong Đức Thánh Linh_ MS Nguyễn Nhân Tâm

Suy Gẫm:
           “Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bò câu.”
                          ( Mác 1: 10)                                                             

Tags: