SEPTEMBER 01, 2019

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome & Thông Báo – Announcement: MSQN
                Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 97:1- 6  
                                  Call To Worship: Psalm 97:1-6

TC 359 “Lời Cha”  –  “Jesus Love Me”  –  “At The Cross”

Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation.........................................................Mục Sư
Kinh Thánh Đối Đáp: Giô-suê 5:13-15..................................Huỳnh Thái Bình  
Scripture Reading: Joshua 5:13-15......................................................Frank Le
Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi........................................Cô Giao Trương
Tiệc Thánh – Communion Service TC 97................Mục Sư Huỳnh Văn Linh  
Sứ Điệp: “Đối Diện Điều Không Thể”.......................MSNC. Trần Ngọc Hòa
Message: “Facing the Impossible”.........................................Pastor Hoa Tran                               
Tôn Vinh Chúa: “Spirit Song”.................................................Ban Thanh Niên           
Dâng Hiến – Offering: TC 234“Tận Hiến Cho Chúa”.....................Hội Chúng
Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................Hội Chúng Đứng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction....................Mục Sư Huỳnh Văn Linh  

*Câu Suy Gẫm: “Người đáp: không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất, lạy, và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì?” (Giô-suê 5:14)   
                        
    
                
             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               *Hướng Dẫn CT – MC: Huỳnh Thái Bình
*Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Tài Lê – Eric Lý
*Ban Tiếp Tân – Ushers: Gabriel DeLeon & Hau Phan  
*Ban Dâng Hiến – Offering: Tracy Truong & Vy Pham
*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương & Cô Trang Nguyễn
*Ban Tiệc Thánh: CTVMV. Quang Lê – Tim Huynh –  Danny Nguyễn
                                 Lê Văn Hoàng – Thai Binh Huynh – Duc Nguyen    

 

 *Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa & CTVMV Quang Lê, xin gọi:
                          Ông Danny Nguyễn: (512)-626-6830
                          Bà Nga Nguyễn: (512)-799-5661