SEPTEMBER 03, 2017

                Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

               Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 147: 1-5

                          Call To Worship: Psalm 147: 1-5

 

       TC 401 “Nơi Gô-Gô-Tha” – TC 405 “Từ Lúc Được Cứu”  

                             TC 228 “Khi Chúa Vô Lòng”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . TĐPT Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: Giăng 1: 35-51 . . . . . . . . . . . . . . . . .Ô. Quang Lê

Scripture Reading: John 1: 35-51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . . Cô Julie Lợi Lý            

Message: “The Kingdom of GOD Growing” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Để Nước Trời Phát Triển” . . . . . . . . . . . . . . TĐPT Trần Ngọc Hòa

TC 412 “Vinh Quang Trời” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 328 “Vẹn Lòng Trung Tín”. . . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐPT Trần Ngọc Hòa

 

Suy Gẫm: “Đức Chúa Jêsus vừa xây lại, thấy hai người đi theo mình, thì

  phán rằng: Các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Ra-bi (nghĩa là thầy), Thầy ở

  đâu? Ngài phán rằng: Hãy đến xem. Vậy hai người đi, thấy nơi Ngài ở. và

  ở lại cùng Ngài trong ngày đó; (Giăng 1: 38-39a)”.

                                                                                                                                                                                           

Hướng Dẫn CT – MC: Ô. Quang Lê

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Hùng Trần – Ô. Du Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Bà Huế Williams – Bà Nga Nguyễn

                                         

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn