SEPTEMBER 04, 2016

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                     Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 29: 1-5

                              Call To Worship: Psalm 29: 1-6

       TC 191 “Jesus Loves Even Me” – TC 236 “Submission”

                                   TC 388 “Bring Them In”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Giăng 4: 30-42 . . . . . . . . . . . . . . . . .Jennie Lê

Scripture Reading: John 4: 30-42. . . . . . . . . . . . . . . . . .Kim Huynh

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng

Message: “Look at The Fields” . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Nhìn Kỹ Cánh Đồng”. . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 240 “Near To The Heart Of GOD” . . . . . . . . . . . . . ..Youth Team

Dâng Hiến – Offering TC 187 “God ’s Grace”. . . . . . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Suy Gẫm:

    “Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới

mùa gặt sao? Song Ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt 

lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt.”

( Giăng 4: 35 ). 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Jennie Lê – Kim Huynh

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ryan Huynh – Justin Tran

Ban Dâng Hiến – Offering: Frank Le – Andy Le

Ban Tiệc Thánh:            Ô. Tài Lý – Ô. Dũng Trịnh

                                         Ô. Henry Phùng – Ô. Phục Phạm

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý