SEPTEMBER 06, 2020

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – CTVMV Quang Lê

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên 68: 32-35

Call To Worship:Psalms68: 32-35

 

TC # 506Nắm Chặt Lời Hứa- TC# 475 “ThiThiên 86”

465 “Trong Giây Phút Nầy”

 

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation.............................Mục Sư Huỳnh Văn Linh

KinhThánh:Cô-lô-se 3: 1-14………….…….....…..……CTVMV- TháiBình

Scripture Reading: ……………………………….....……...Colossians 3: 1-14

TiệcThánh: TC#370 “TiệcThánh”………………………………...HộiChúng

SứĐiệp:Tìm Điều Trên Cao”……….....................Mục Sư HuỳnhVăn Linh

Message:“Seeking The Things Above”…….....……..........RevLinh V Huynh

Tôn Vinh Chúa: TC#468 “Ca NgợiChúa”…..…………..………Ban HátDẫn

DângHiến – Offering:TC # 234TậnHiến Cho Chúa.….……....HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:“Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.”

(Cô-lô-se 3:1)    

*HướngDẫn CT – MC:CTVMV- TháiBình*DângHiến: ----Online--------*Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê                                               *Ban TiệcThánh: Ông Danny Du Nguyễn- Ông Tim Huỳnh.    

 

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

            Anh: ĐứcNguyễn (512) 762-1549

                                    Miss. Tracy Trương (512) 775-2394