SEPTEMBER 08, 2019

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome & Thông Báo – Announcement: MSQQN
                Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 150:1- 6  
                                  Call To Worship: Psalm 150:1-6

TC 365 “Lắng Nghe Tiếng Chúa”  –  TC 361  “Âm Nhạc Kinh Thánh”
TC 359 “Lời Cha”  

Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation........................Mục Sư Quyền Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: Thi-Thiên 119:17-24......................CTVMV. Quang Lê  
Scripture Reading: .................................................................Psalms 119:17-24
Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi........................................Cô Giao Trương
Tường Trình & Cổ Động Trường Chúa Nhật.................Ban Cơ Đốc Giáo Dục
Sứ Điệp: “Lời Cho Lữ Khách”...........................Mục Sư NC. Trần Ngọc Hòa
Message: “Word For Pilgrim”................................................Pastor Hoa Tran                               
Tôn Vinh Chúa TC 364: “Lời Chúa”......................................Ban Thờ Phượng           
Dâng Hiến – Offering: TC 358“Lời Chúa Vững Lập”.....................Hội Chúng
Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................Hội Chúng Đứng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction....................Mục Sư Huỳnh Văn Linh  

*Câu Suy Gẫm: “Tôi là người khách lạ trên đất, Xin chớ giấu tôi các điều răn Chúa.” (Thi-Thiên 119:19)   
                        
    
                
             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       *Hướng Dẫn CT – MC: CTVMV. Lê Văn Quang
*Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Tài Lê – Eric Lý
*Ban Tiếp Tân – Ushers: Cô Vi Trần & Cô Thu Minh  
*Ban Dâng Hiến – Offering: Cô Thu Nguyễn & Cô Huế Williams
*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương & Cô Trang Nguyễn

 

 *Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa & CTVMV Quang Lê, xin gọi:
                          Ông Danny Nguyễn: (512)-626-6830
                          Bà Nga Nguyễn: (512)-799-5661