SEPTEMBER 10, 2017

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 148: 1-5

                          Call To Worship: Psalm 148: 1-5

 

 TC179“Giai Điệu Trong Tâm Hồn”–TC185 “Hồng Ân Cứu Chuộc”

                             TC 228 “Khi Chúa Vô Lòng”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Mác 4: 26-32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tina Nguyễn

Scripture Reading: Mark 4: 26-32  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Hội Chúng              

Message: “The Living Seeed” . . . . . . . . . . . . . . . . .Pastor Linh Huynh

 “Hạt Giống Sống” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 180 “Yêu Thương Chúa Thêm” . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 161 “Ơn Lạ Lùng”. . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Suy Gẫm:“Vì đất tự sanh ra hoa lợi: Ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn

bông kết thành hột . . . Song khi gieo rồi, nó mọc lên, trở nên lớn hơn

mọi thứ rau, và nứt ra nhành lớn, đến nỗi chim trời núp dưới bóng nó

 được. ( Mác 4: 28 & 32 )”                                                                                       

Hướng Dẫn CT – MC: Tina Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Julie lợi Lý – Tina Phùng

Ban Dâng Hiến – Offering: Phục Phạm – Brian Fung

Ban Tiệc Thánh:            Ô. Phục Phạm – Ô. Du Nguyễn

                                         Ô. Quang Lê – Ô. Hùng Trần

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn