SEPTEMBER 11, 2016

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

               Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 119: 89-93

                          Call To Worship: Psalm 119: 89-93

 

         TC 48 “Tôi Không Thể Biết”–TC 109 “Sông Tình Yêu”

                                   TC 388 “Đưa Về Chúa”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: I Tê-sa-lô-ni-ca 2: 1-13 . . . . . . . . . . . Quang Lê

Scripture Reading:I Thessalonians 2: 1-13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Message:Hear & Be Transformed . . . . . . . . .Pastor Linh Huynh

 “Nghe & Biến Đổi”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 354 “Đồng Cỏ Thiên Thượng” . . . . . . . . . .Ban Trường Chúa Nhật

Tường Trình Sinh Hoạt TCN 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . Thu Nguyễn

Dâng Hiến – Offering TC 424 “Đến Với Chiên Con”. . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước - Benediction . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:“Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về

sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền

cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức

Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời, cũng hành động trong                                       

anh em có lòng tin ( I Tê-sa-lô-ni-ca 2: 13 )”. 

                              

Hướng Dẫn CT – MC: Quang Lê

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài – Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Tim Huỳnh – Ô. Phục Phạm

Ban Dâng Hiến – Offering: Bà Huế Williams – Bà Nga Nguyễn 

                         

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý