SEPTEMBER 13, 2015

                    Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                    Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 91:1-4

                              Call To Worship: Psalm 91:1-4

      TC 348 “Khúc Thiên Ca” – TC 349 “Làm Con Vua Thánh”  

                            TC 289 “Bên Tôi Là Chúa Jêsus”

     

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . .Mục Sư Nguyễn Văn Nghi

Kinh Thánh Đối Đáp: Tít 2: 11-15  . . . . . . . . . . . . . Kim Anh Nguyễn

Scripture Reading:Titus 2: 11-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . . . .Julie Lợi Lý

Message: His Very Own People” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Chúa Lựa Chọn Dân Ngài” . . . . . . . . .Mục Sư Nguyễn Văn Nghi

TC 290 “Đi Với Chúa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 332 “Có Gì Dâng Chúa”. . . . . . . Hội Chúng

(Dâng hiến là đặc-ân của con dân Chúa. Quý than hữu xin đừng bận tâm!)

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction . . .Ms. Nguyễn Văn Nghi

 

Suy Gẫm:

“Là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và

làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài,

là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.” ( Tít 2:14 ).

 

Hướng Dẫn CT – MC: Kim Anh Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Loan Đoàn – Ngân Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Vân Trịnh – Tina Nguyễn

 

                                         

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Giao Trương