SEPTEMBER 13, 2020

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – CTVMV Quang Lê

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên 62: 5-8

Call To Worship:Psalms62: 5-8

 

TC # 364LờiChúa- TC#359 “Lời Cha”

354 “ĐồngCỏThiênThượng”

 

 

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation.............................MụcSưHuỳnhVăn Linh

KinhThánh:ThiThiên 119: 105-112………….……...…CTVMV- Quang Lê

Scripture Reading: …………………………….....……...Psalm 119: 105-112

SứĐiệp:ÁnhSángTrongTốiTăm”………..........MụcSưHuỳnhVăn Linh

Message:“Light In The Darkness”…………....……..........RevLinh V Huynh

Tôn Vinh Chúa: BTC “NguyệnChúaNắm Tay Tôi……..………..…Song Ca

DângHiến – Offering:TC # 221DângChúaThủy Chung.…......HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:“LờiChúalàngọnđènchochântôi, Ánhsángchođườnglốitôi..”

(ThiThiên 119:105)        

*HướngDẫn CT – MC:CTVMV- Quang Lê*DângHiến: ----Online--------*Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê

 

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

            Anh: ĐứcNguyễn (512) 762-1549

                                    Miss. Tracy Trương (512) 775-2394