SEPTEMBER 14, 2014

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – MS Quản Nhiệm
­­­Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 119:1-9
 
Call To Worship: Psalms 119:1-9
 Ca Ngợi Dòng Huyết Báu (TC 106 ) – Phần Vui Thỏa (TC 149)  –
Jêsus Yêu Mến Tôi (TC 191)
 
  Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Đọc Kinh Thánh: Phục-truyền 6:1-9 (Cựu Ước tr. 170)  . . . . . . Thu Nguyễn
  Scripture Reading: Deuteronomy 6:1-9
  Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
  Cảm Tưởng Về Trường Chúa Nhật. . . . . . . . . . . . . . . . . Học Viên Anh Ngữ 
  Tôn Vinh Chúa TC“Kinh Thánh Là Ngọn Đèn” . . . . . .Ban Giáo Viên TCN 
  Cảm Tưởng Về Trường Chúa Nhật. . . . . . . . . . . . . . . . . Học Viên Việt Ngữ
  Tôn Vinh Chúa TC 362 “Xin Chúa Mở Mắt” . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng
  Sứ Điệp: “Sống Cho Niềm Tin. . . . . . . . . . . . . . . . . TĐ. Trương Ân Huệ
  Dâng Hiến – Offering TC 234 “Tận Hiến Cho Chúa”  . . . . . . . . Hội Chúng                                                      
   (Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!)
  Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
  Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội Chúng Đứng
  Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
 
Suy Gẫm: Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về Tin lành của Đức Chúa Jêsus, tức là Đấng Christ. (Công vụ 5:42)
 
 Hướng Dẫn CT – MC:         Thu Nguyễn
 Ban Âm Nhạc – Music:        Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                            Trần Nghiệm – Thiên Tài
 Ban Tiếp Tân – Ushers:       Ô. Quang Lê Ô. Tim Huỳnh
 Ban Dâng Hiến – Offering:  B. Phan Thái B. Vi Trần 
 Giúp Giờ Thiếu Nhi:           Kim Anh
 

Phục-truyền 6:1-9,  Kinh thánh Bản Truyền Thống, Cựu Ưc trang 170.