SEPTEMBER 15, 2018_ LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG.

Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Dedication Ceremony

 

“Vả, chúng tôi là bạn cùng làm viêc với Đức Chúa Trời; Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày,

nhà của Đức Chúa Trời xây (1 Cô-rinh-tô 3:9).”                                                                                                                                                                                 “For we are co-workers in God’s service; You are God’s field, God’s building (1 Corinthians 3: 9).”                                                                    

 

Chủ Lễ:           Mục Sư Lê Vĩnh Thạch, Giáo Hạt Trưởng

Hướng Dẫn:    Ông Huỳnh Chí Thiện

 

 

CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH - RIBBON  CUTTING

Cùng vào Thánh Đường - Entering the Sanctuary

 

*******

 

Nhạc Mở Đầu - Prelude ………………………………. Ban Âm Nhạc

Chào Mừng - Welcome . . . . . . . . . . . . . . . . .  MSQN Huỳnh Văn Linh

“Thánh Chúa Thành Tín - Great Is Thy Faithfulness”..Hội Chúng đứng

Cầu Nguyện Khai Lễ - Invocation . . . . . . .  Mục Sư Nguyễn Tấn Cảnh

“Chúa Ta Là Vua - The Lord is The King” . . . . . . . . . . . . . . . Ca Đoàn

 I Cô-rinh-tô 3:1-15 – Scripture Reading . . . . . . . . . Phạm Thanh Phục

 “Với Lòng Biết Ơn” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Trio-Tam Ca                                

Tiến Trình Xây Dựng  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lý Tiến Tài   

“Công Việc Thuộc Linh - The Spiritual Work”  . . . . Rev. Thạch V. Lê

 “Thank You” ……………………………………….. English Ministry

 

 

NGHI LỄ CUNG HIẾN - DEDICATION

Mục Sư Giáo Hạt Trưởng & Hội Chúng

 

 

Đơn Ca “Tạ Ơn Chúa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lê Thiên Tài

 

“Tạ Ơn Trong Nhà Chúa” ………………………. Hội Thánh Houston

 

Tri ân - Appreciation . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  MSQN Huỳnh Văn Linh

 

Lời Chúc Mừng - Congratulations . . . . . . . . . Đại Diện Các Hội Thánh

“Praise God from Whom” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hội Chúng đứng

Chúc Phước - Benediction .  . . . . . . . . . . Mục sư GHT Lê Vĩnh Thạch

Nhạc Kết Thúc - Postlude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … Ban Âm Nhạc

 

Tiệc Mừng - Reception . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . Trân Trọng Kính Mời