SEPTEMBER 15, 2019

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome & Thông Báo – Announcement: MSQQN
                Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 145:1-5
                                  Call To Worship: Psalm 145:1-5

TC 404 “Ánh Thái Dương”  –  TC 278 “Nguồn An Bình”
TC 359 “Lời Cha”  

Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation........................Mục Sư NC. Trần Ngọc Hòa
Kinh Thánh Đối Đáp: Thi-Thiên 19:1-13.....................................Henry Phùng  
Scripture Reading: .....................................................................Psalms 19:1-13
Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi........................................Cô Giao Trương
Sứ Điệp: “Niềm Vui Sống Lại”................................Mục Sư Huỳnh Văn Linh
Message: “Joy To The Heart”................................................Rev. Linh Huynh                               
Tôn Vinh Chúa TC 254“Chúa Yêu Thương Tôi”...................Ban Thờ Phượng
Tri Ân Mục Sư Huỳnh Văn Linh và Bà..........Ban Chấp Sự & Các Ban Ngành           
Dâng Hiến – Offering: TC 221“Dâng Chúa Thủy Chung”..............Hội Chúng
Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................Hội Chúng Đứng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction....................Mục Sư Huỳnh Văn Linh  

*Câu Suy Gẫm: “Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.” (Thi-Thiên 19:7)   
                            
                
             
          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *Hướng Dẫn CT – MC: Ô. Henry Phùng
*Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Tài Lê – Eric Lý
*Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Hùng Huỳnh & Ô. Brian Fung  
*Ban Dâng Hiến – Offering: Ô. Phục Phạm & Ô. Hiếu Phan
*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương & Cô Trang Nguyễn