SEPTEMBER 16, 2018

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên 18: 30-36 MSQN Huỳnh Văn Linh

Call To Worship:  Psalm 18: 30- 36

 

TC252 “Gần Chúa Hơn” – TC 266 “Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba”

- TC 496 “Bên Cha”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation............................................MSQN Huỳnh Văn Linh

KinhThánh Đối Đáp:1 Cô-rinh-tô 4: 6- 21. . . ...…………. .........Danny Du Nguyễn

Scripture Reading:1 Corinthians 4: 6-21

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi....................................................Cô Giao Trương

Sứ Điệp “Đường Lối Trong Đấng Christ . …................Mục Sư GHT Lê Vĩnh Thạch Message:

Tôn Vinh Chúa TC #296Chúa Dẫn Đưa Tôi . . . . . . . . . . . . . . . …….... . Ban Hát Dẫn DângHiến – Offering TC 221“Dâng Chúa Thủy Chung”..……………….Hội Chúng

TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”..................................................................... HộiChúng

Cầu Nguyện Kết Thúc- Closing Pray……………….…...........MSQN Huỳnh Văn Linh

 

Suy Gẫm

Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực

1 Cô-rinh-tô 4: 20

 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Danny Du Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:LêHoàng- TuấnNguyễn- ThiênTài- Uyên Đoàn-Eric Lý

Ban Tiếp Tân – Ushers: Phục Phạm- Henry Phùng

Ban Dâng Hiến – Offering:Brian Phùng- Tuấn Nguyễn

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Jennie Thúy Lê- Cô Trang Nguyễn