SEPTEMBER 17, 2017

             

                 

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 149: 1-4

                           Call To Worship: Psalm 149: 1-4

 

       TC 13 “Tụng Ngợi Thánh Đế” – TC 19 “Lên Đền Thánh”

                              TC 228 “Khi Chúa Vô Lòng”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Lu-ca 12: 35-48 . . . . . . . . . . . . . . .Ô. Brian Fung

Scripture Reading: Luke 12: 35-48  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Message: “Faithful and Wise” . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Khôn Ngoan & Chân Thật” . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

BTC  “I Cô-rinh-tô 13” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Đơn Ca

Dâng Hiến – Offering TC 215 “Cung Hiến Cuộc Đời” . . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . .. Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

  “Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về, thấy làm như vậy!Quả thật,

   Ta nói cùng các ngươi, chủ nhà sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình.”

                                                                                            ( Lu-ca 12: 43-44 )

                                                                                   

Hướng Dẫn CT – MC: Ô. Brian Fung

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Quang Lê – Ô. Du Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Ô. Hùng Trần – Ô Hoàng Lê

 

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn