SEPTEMBER 18, 2016

              

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 47: 6-9

                            Call To Worship: Psalm 47: 6-9

 

  TC 166 “Trong Tay Chúa”–TC 172 “Khi Jêsus Ngự Vào lòng”

                                   TC 388 “Đưa Về Chúa”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Giăng 17: 14-26 . . . . . . . . . . . . . . . .Phục Phạm

Scripture Reading: John 17: 14-26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Message:As The Father Sent Me, So. . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Như Cha Đã Sai Con, Thì . . .”. . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 415 “Con Chiên Lạc” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 332 “Có Gì Dâng Chúa”. . . . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước - Benediction . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

   “Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong

thế gian ( Giăng 17: 18 )”.

                                 

                           

Hướng Dẫn CT – MC: Phục Phạm

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài – Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Hùng Trần – Ô. Quang Lê

Ban Dâng Hiến – Offering: Ô. Đài Tô – Ô. Quá Lê 

 

 

                         

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý