SEPTEMBER 2, 2018

LễThờPhượngChúa – Worship The Lord

ChàoMừng–Welcome

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên 51:10-12.Ông Thư Ký Hội Thánh

Call To Worship: Psalm 51: 10-12

 

TC243 “Luyện Lòng Con” – TC 245 “Như Ý Cha”

- TC 496 “Bên Cha”

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation.....................................................Ông Lê Văn Quang

KinhThánh Đối Đáp: Giăng 14: 15-21…...…………. .......….………..Anh Thái Bình

Scripture Reading:John 14: 15-21............................

CầuNguyện Cho CácEmThiếuNhi.................................................Cô Giao Trương

Tiệc Thánh: “TC# 370 Tiệc Thánh”

Sứ Điệp “Nguồn Sức Trong Đấng Ủi An . ..............................TĐPT. Trần Ngọc HòaMessage: “Holy Spirit, The Comforter”

Tôn Vinh Chúa TC #256 Tôi Biết Đấng Tôi Tin . . . . . . . . . . . . . . . . . English Ministry

DângHiến – Offering TC 234“Tận Hiến Cho Chúa”..………………........Hội Chúng

TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”..................................................................... HộiChúng

Cầu Nguyện Kết Thúc- Closing Pray……………….….........TĐPT. Trần Ngọc Hòa

Suy Gẫm:

tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.

Giăng 14:17

 

 

HướngDẫn CT – MC:Anh Thái Bình

Ban ÂmNhạc – Music:LêHoàng- TuấnNguyễn- ThiênTài- Uyên Đoàn-Eric Lý

Ban Tiếp Tân – Ushers:Gabriel – Vy Phạm

Ban DângHiến – Offering:Justine – Alina