SEPTEMBER 21, 2014

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – MS Quản Nhiệm
­­­Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 23:1-6
 
Call To Worship: Psalms 23:1-6
 Sông Tình Yêu (TC 109 ) – Nếu Chúa Đến Hôm Nay? (TC 127)  –
Jêsus Yêu Mến Tôi (TC 191)
 
  Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Đọc Kinh Thánh: I Giăng 4:13-21 (Tân Ước tr. 256)  . . . . . . .  Henry Phung
  Scripture Reading: 1 John 4:13-21
  Lễ Dâng Con - TC 367 “Viên Ngọc Đẹp” . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
  Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
  Tôn Vinh Chúa TC 313 “Tình Yêu Bền Vững” . . . . . . . . . . . . . .  Hội Chúng
  Sứ Điệp: “Ưu Tiên Điều Đầu Nhứt. . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Message: “First Thing First. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh
  Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung” . . . .Hội Chúng                                              (Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!)
  Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
  Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội Chúng Đứng
  Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
 
 Suy Gẫm: Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước. (I Giăng 4:19)
 
 
 Hướng Dẫn CT – MC:        Henry Phung
 Ban Âm Nhạc – Music:       Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                             Trần Nghiệm – Thiên Tài
 Ban Tiếp Tân – Ushers:       Hùng Trần Tô Đình Đài
 Ban Dâng Hiến – Offering: Andy Tô Dũng Trịnh 
 Giúp Giờ Thiếu Nhi:            Giao Trương
 
 

I Giăng 4:13-21,  Kinh thánh Bản Truyền Thống, Tân Ưc trang 256.