SEPTEMBER 22, 2019

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome & Thông Báo – Announcement: MSQQN
                Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 135:1-6
                                  Call To Worship: Psalm 135:1-6

TC 269 “Đi Đường Ngài”  –  TC 306 “Mỗi Quảng Đường”
TC 359 “Lời Cha”  

Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation.........................................................Mục Sư
Kinh Thánh Đối Đáp: Thi-Thiên 119:9-16..........................Bà Trần Ngọc Hòa  
Scripture Reading: ...................................................................Psalms 119:9-16
Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi........................................Cô Giao Trương
Sứ Điệp: “Giấu Lời Chúa Trong Lòng”...................Mục Sư Phan Vĩnh Phúc
Message: “Word In The Heart”...........................................Rev. Phuc V. Phan                               
Tôn Vinh Chúa TC 362 “Xin Chúa Mở Mắt”.........................Ban Thờ Phượng
Dâng Hiến – Offering: TC 233“Dâng Điều Tốt Nhất”.....................Hội Chúng
Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................Hội Chúng Đứng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư   

*Câu Suy Gẫm: “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi-Thiên 119:11)   
                            
                
             
          

              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               *Hướng Dẫn CT – MC: Bà Trần Ngọc Hòa (Đoàn Phương)
*Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Tài Lê – Eric Lý
*Ban Tiếp Tân – Ushers: Lan Anh & Thy Nguyễn  
*Ban Dâng Hiến – Offering: Bà Đảnh Trần & Bà Thu Nguyễn
*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương & Cô Trang Nguyễn

 *Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa & CTVMV Quang Lê, xin gọi:
                          Ông Danny Nguyễn: (512)-626-6830
                          Bà Nga Nguyễn: (512)-799-5661

*