SEPTEMBER 23, 2018

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên 18: 30-36 MSQN Huỳnh Văn Linh

Call To Worship:  Psalm 18: 30- 36

 

TC254 “Chúa Yêu Thương Tôi” – TC 260 “Nương Trên Giê-Xu”

- TC 496 “Bên Cha”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation............................................MSQN Huỳnh Văn Linh

KinhThánh Đối Đáp:Giăng 7: 37- 44. . . ……...…………. ......................Bà Huệ Võ

Scripture Reading:John 7: 37- 44

Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi....................................................Cô Giao Trương

Sứ Điệp “Tươi Mới Đời Linh . ….........................................MSQN. Huỳnh Văn Linh Message: Refresh Your Spiritual Life

Tôn Vinh Chúa TC #286 Xin Dắt Đưa Tôi... . . . . . . . . . . . . . . . …….... . Ban Hát Dẫn DângHiến – Offering TC 234“Tận Hiến Cho Chúa”…….……………….Hội Chúng

TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”..................................................................... HộiChúng

Cầu Nguyện Kết Thúc- Closing Pray……………….…...........MSQN Huỳnh Văn Linh

 

Suy Gẫm

Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó,đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống.

Giăng 7: 37

 

 

HướngDẫn CT – MC:Bà Huệ Võ

Ban ÂmNhạc – Music:LêHoàng- TuấnNguyễn- ThiênTài- Uyên Đoàn-Eric Lý

Ban Tiếp Tân – Ushers: Bà Nga Nguyễn- Bà Thu Nguyễn

Ban DângHiến – Offering:Tina Nguyễn- Julie Lợi Lý