SEPTEMBER 24, 2017

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 150: 1-6

                           Call To Worship: Psalm 150: 1-6

 

          TC 38 “Cám Ơn Ngài” – TC 42 “Khúc Hát Tâm Linh”

                              TC 228 “Khi Chúa Vô Lòng”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . .. Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Cô-lô-se 3: 1-4 . . . . . . . . . . . . . . . . Giao Trương

Scripture Reading: Colossians 3: 1-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BTC “Jêsus Là Bạn Thân Của Em” . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thiếu Nhi

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Message: “Pursue The Things Above” . . . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Suy Nghĩ Của Nước Trời” . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 20 “CHÚA” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đơn Ca

Dâng Hiến –TC 6 “Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Tháy” -Hội Chúng

“Tường Trình & Kêu Gọi Chứng Đạo-Truyền Giảng” . .Ban Chứng Đạo

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

  “Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới

    đất. ( Cô-lô-se 3: 2 )”.                                                                                        

                                                                                  

Hướng Dẫn CT – MC: Giao Trương

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Huệ Võ – Yến

Ban Dâng Hiến – Offering: Thu Minh Nguyễn – Phượng Trần

 

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn