SEPTEMBER 24.2023

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo –MSQN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên100:1- 3

Call To Worship:Psalms: 100:1- 3

 

TC#152“TiếngHátCủaTôi” - TC#306“MỗiQuãngĐường”

                        TC#365 “Lắng Nghe Tiếng Chúa”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation………………….........MSTrần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Gia-cơ 1: 19-27……….……………………...Cô Hồng Nguyễn

CầuNguyện Cho Thiếu Nhi……………………………BàMụcSưHòaTrần

Sứ Điệp “Tiếp Nhận Và Làm Theo Lờ iChúa”………....MS. Nguyễn KỳPhú

Message: “Receiving And Following God’s Word”.…….RevPhu K Nguyen

Tôn Vinh Chúa:TC#364“Lời Chúa”………….Giáo Viên Trường Chúa Nhật

DângHiến – Offering:TC#221 “Dâng Chúa ThủyChung”……....HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction…………..Mục SưPhạm Thanh Bình

 

*Câu Gốc:Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.

(Giô-suê 1:8)

*Hướng Dẫn/ MC:Cô Hồng Nguyễn (Rose)*Dâng Hiến/ Offering:Cô Huệ Võ- Cô Mai Lan.

*Ban Âm Nhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Bảo Anh- Uyên Đoàn-

 Eric Ly- Vy Phạm.

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Tim Huỳnh (512) 577- 6886

Chấp Sự:Tina Nguyễn (512) 296- 3276