SEPTEMBER 25, 2016

                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 48: 9-13

                            Call To Worship: Psalm 48: 9-13

 

          TC 374 “Thập Tự Xưa”–TC 382 “Ánh Sáng Cho Đời”

                                    TC 388 “Đưa Về Chúa”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . TĐPT. Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: II Các Vua 7: 1-17 . . . . . . . . . . . . . . Julie Lợi Lý

Scripture Reading: II Kings 7: 1-17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Julie Lợi Lý

Message:Good News For Sharing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Tin Vui Để Chia Sẻ”. . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐPT. Trần Ngọc Hòa

TC 387 “Ánh Sáng Hải Đăng” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 282 “Chúa Dìu Dắt Tôi”. . . . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TĐPT. Trần Ngọc Hòa

 

Suy Gẫm:        “Bấy giờ, họ bèn nói với nhau rằng: Chúng ta làm

chẳng phải; ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng

sao! Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình phạt chắc sẽ

lâm vào chúng ta. Vậy, ta hãy đi báo tin nầy cho nhà vua”.                             

( II Các Vua 7: 9 ).

                         

Hướng Dẫn CT – MC: Julie Lợi Lý

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài – Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Loan Đoàn – Giao Trương

Ban Dâng Hiến – Offering: Kim Anh Nguyễn – Thu Minh Nguyễn

 

                         

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Phương Đoàn