SEPTEMBER 27, 2015

                    Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                    Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                    Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 99:1-5

                              Call To Worship: Psalm 99:1-5

TC 205 “Jêsus Là Bạn Thật” – TC 289 “Bên Tôi Là Chúa Jêsus”  

                                TC 283 “Chúa Nhớ Đến Tôi”

     

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . .TĐPT Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: Ma-thi-ơ 22:34-40 . . . . . . . Mai Trinh Nguyễn

Scripture Reading: Matthew 22:34-40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . . . Julie Lợi Lý

Message: The Real Relationship”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Mối Tương Giao Đúng” . . . . . . . . .Mục Sư Nguyễn Thanh Bạch

TC 435 “Hãy Theo Ta” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Chứng Đạo

Dâng Hiến – Offering TC 233 “Dâng Điều Tốt Nhất”. . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước–Benediction. . Ms Nguyễn Thanh Bạch

 

Suy Gẫm:

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết

 Ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.”

 ( Ma-thi-ơ 22:37 ).

 

Hướng Dẫn CT – MC: Mai Trinh Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                         Julie Lý–Thiên Tài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Huệ Võ – Phượng Trần

Ban Dâng Hiến – Offering: Vi Trần – Nga Nguyễn

 

 

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý