SEPTEMBER 27, 2020

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – MSNC Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên118:1-4

Call To Worship:Psalms118: 1-4

 

TC # 176Một Ngày Tươi Mới- TC#166 “Trong Tay Chúa”

TC# 168 “Chúa Đem An Vui Cho Tôi”

 

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation................................MSNC Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Thi Thiên 118:  18-29………….………………Bà Tina Nguyễn

Scripture Reading: …………………………….....…..........Psalms 118: 18-29

Sứ Điệp:Ngày Chúa Làm Nên”…………………….MSNCTrần Ngọc Hòa

Message:“The Day God Had Made……………….……PastorHoa N Tran

Tôn Vinh Chúa: TC#180 “Yêu Thương Chúa Thêm”………...…Ban Hát Dẫn

Dâng Hiến – Offering:TC # 221Dâng Chúa Thủy Chung.…......Hội Chúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:“Nầy là ngày Đức Giê-Hô-Va làm nên, Chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy.  ”                                             (Thi Thiên 118: 24)        

 

*Hướng Dẫn CT – MC:Bà Tina Nguyễn*Dâng Hiến: ----Online--------*Ban Âm Nhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

            Anh: Đức Nguyễn (512) 762-1549

                                    Miss. Tracy Trương (512) 775-2394