SEPTEMBER 28, 2014

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – MS Quản Nhiệm
­­­Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 139:1-6
 
Call To Worship: Psalms 139:1-6
 Bước Lên Si-ôn (TC 299) – Thi Thiên 86 (TC 475)  –
Jêsus Yêu Mến Tôi (TC 191)
 
  Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
  Đọc Kinh Thánh: Mác12:28-34 (Tân Ước tr. 48)  . . . . . . . . . . . Kim Anh Nguyễn  
  Scripture Reading: Mark 12:28-34
  Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Tôn Vinh Chúa TC 328 “Vẹn Lòng Trung Tín” . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng
  Sứ Điệp: “Trí và Lực. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Message: “With All Our Mind and Strength. . . . . . . . . . . . .Pastor Linh Huynh
  Dâng Hiến – Offering TC 215 “Cung Hiến Cuộc Đời” . . . . . . . . . . . . Hội Chúng                                                      
  (Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!)
  Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng
  Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
 
 Suy Gẫm: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính 
mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. (Mác 12:30)
 
 
 Hướng Dẫn CT – MC:          Kim Anh Nguyễn  
 Ban Âm Nhạc – Music:         Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                              Trần Nghiệm – Thiên Tài
 Ban Tiếp Tân – Ushers:        Julie Ly Phương Đoàn
 Ban Dâng Hiến – Offering:  Tina W Nguyen Hồng Nguyễn 
 Giúp Giờ Thiếu Nhi:           Tina Phùng
 
 
Mác 12:28-34,  Kinh thánh Bản Truyền Thống, Tân Ưc trang 48.